PRIĖMIMAS Į VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJĄ

 • Asmenys į gimnaziją mokytis pagal bendrojo ugdymo programas, švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pritaikytas bendrojo ugdymo programas priimami vadovaujantis Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu.
 • Asmenų prašymai dėl mokymosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas priimami nuo einamųjų metų balandžio 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Per mokslo metus vykdomas priėmimas į laisvas vietas.
 • Į gimnaziją mokytis pagal pradinio ugdymo programą, pagrindinio ugdymo programos pirmąją ir antrąją dalis pirmumo teise priimami mokiniai, gimnazijoje baigę pradinio ugdymo ar pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį ir joje pageidaujantys toliau mokytis pagal aukštesnę ugdymosi programą, bei mokiniai, gyvenantys gimnazijai priskirtoje aptarnavimo teritorijoje. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą pirmumo teise priimami mokiniai iš savivaldybės teritorijos. Švietimo įstaigą mokytis pagal vidurinio ugdymo programą asmenys renkasi patys.
 • Tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimu, į gimnaziją gali būti priimti mokiniai, negyvenantys jos aptarnavimo teritorijoje ar gyvenantys gretimoje savivaldybėje. Jei yra priimti visi norintys mokytis gimnazijos aptarnavimo teritorijoje gyvenantys vaikai, į likusias laisvas vietas pirmiausia priimami: našlaičiai; vaikai, turintys globėjus ar rūpintojus; specialiųjų poreikių vaikai; vaikai, kurių broliai ir seserys prašymo pateikimo metu jau mokosi gimnazijoje; vaikai, kurių tėvai dirba gimnazijos aptarnaujamoje teritorijoje arba joje gyvena vaiko seneliai ar kiti artimi giminaičiai, galintys prižiūrėti ir pasirūpinti vaiku. Jei pradinis ugdymas vaikams ketinamas teikti vienais metais anksčiau, į pirmąją klasę vaikai priimami atsižvelgiant į individualią jų brandą ir pasirengimą mokyklai.
 • Asmenys, turintys specialiųjų ugdymo(si) poreikių ugdytis priimami bendra tvarka visiškos, dalinės integracijos forma. Specialiųjų poreikių asmenys, turintys judesio ir padėties sutrikimų, priimami mokytis į mokyklą, jeigu tam yra tinkamos sąlygos, abipusiu sutarimu.
 • Gimnazija, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), Vilniaus rajono PPT ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriumi ir vaiko teisių apsaugos skyriumi, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.

PRIĖMIMAS MOKYTIS

 • Priimant į gimnaziją direktoriui pateikiami dokumentai:
  * prašymas priimti mokytis nurodant ugdymo programą, klasę (už vaiką iki 14 metų prašymą pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų),  14–16 metų vaikas, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą);
  * priimamo mokytis asmens tapatybės dokumentas;
  * įgyto išsilavinimo pažymėjimą ar dokumentus, liudijančius ankstesnius mokymosi pasiekimus (originalus);
  * vaiko sveikatos pažymėjimas, išduotas ne anksčiau kaip prieš metus. Naujai gimnazijoje pradėję mokytis mokiniai vaiko sveikatos pažymėjimą turi pateikti iki einamųjų metų rugsėjo 15 d.;
  * specialiųjų ugdymosi poreikių turintys asmenys priimami pateikę 9.1–9.4. punktuose nurodytus dokumentus, Pedagoginės psichologinės tarnybos (ar švietimo pagalbos tarnybos) pažymą dėl nustatytų specialiųjų ugdymosi poreikių ir, tėvams (globėjams, rūpintojams) sutikus, gydytojo įvertinimą ir rekomendaciją ar sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultavimo komisijos rekomendaciją;
  * asmuo, neturintis išsilavinimą ar mokymosi pasiekimus liudijančio dokumento, priimamas mokytis tik gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias bei gebėjimus ir nustačius, kurios klasės programą jie atitinka.
 • Pradėti mokytis pagal pradinio ugdymo programą priimamas vaikas, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai (atskiru atveju – jaunesnis, jeigu jis yra pakankamai šiai programai subrendęs).
 • vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu vaikas gali būti priimamas į antrąją klasę, jeigu direktoriaus nustatyta tvarka patikrinus jo žinias nustatoma, kad jis yra įsisavinęs pradinio ugdymo programos dalį, skirtą pirmajai klasei.
 • asmuo, baigęs užsienio šalies pradinio, pagrindinio ugdymo programą (jos dalį), vidurinio ugdymo programos dalį, priimamas mokytis bendra tvarka, teisės aktų nustatyta tvarka įvertinus jo mokymosi pasiekimus.
 • asmuo, perkeltas į aukštesnę klasę su nepatenkinamais metiniais įvertinimais, priimamas mokytis į tą klasę, į kurią yra perkeltas.
 • Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi:
  už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų);
  14–16 metų vaikas sutartį pasirašo tik turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.