Vaiko gerovės komisija

<…> Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu NR. V-579 „Dėl mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ mokykloje įsteigta Vaiko gerovės komisija (VGK). Jos paskirtis – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymuisi aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas. <…>

Vaiko gerovės komisijos uždavinius ir narių darbo funkcijų paskirstimus, galite rasti čia Adobe_PDF_Icon