TĖVŲ (GLOBĖJŲ) INFORMAVIMO TVARKA

 Tėvų (globėjų) (toliau – Tėvai) informavimo tikslas – vienyti gimnazijos administracijos, mokinių, jų Tėvų, klasių vadovų, mokytojų, gimnazijoje dirbančių specialistų pastangas, siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės, pateikiant informaciją apie ugdymo proceso organizavimą gimnazijoje, vaikų ugdymo(si) poreikius, pasiekimus, pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį, organizuojant pedagoginį ir psichologinį tėvų švietimą.

 • Tėvai gimnazijoje informuojami apie gimnazijos ugdymo planą, metinį veiklos planą, mokymo turinį, vertinimo sistemą.
 • Vykdomas Tėvų švietimas, teikiama informacija apie vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius, pažangą, gimnazijos lankymą ir elgesį.
 • Tėvams teikiama informacija, susijusi su vykdoma švietimo politika, veiklos planavimu bei rezultatais, brandos egzaminų bei įskaitų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavimo ir vykdymo tvarka bei rezultatais, priimtais nutarimais, kurie susiję su vaiku, vaikų mokymusi, lankomumu, vaiko elgesio klausimais, švietimo naujovėmis, paslaugų įvairove, ugdymo tendencijomis.
 • Gimnazija per mokslo metus organizuoja ne mažiau kaip tris Tėvų susitikimus su mokytojais, ne rečiau nei vieną kartą per metus pateikia informaciją, susijusią su ugdymo proceso organizavimu gimnazijos internetinėje svetainėje.
 • Klasių vadovai:
  organizuoja klasių tėvų susirinkimus;
  vieną kartą per mėnesį informuoja Tėvus, neturinčius galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, apie vaikų mokymąsi, elgesį, lankomumą raštu arba mobiliuoju ryšiu (ne vėliau kaip per tris darbo dienas mėnesiui pasibaigus);
  ne vėliau kaip per tris darbo dienas pasibaigus trimestrui/pusmečiui, individualiai supažindina Tėvus su Mokytojų tarybos nutarimu, jei yra priimtų sprendimų dėl jų vaiko mokymosi, lankomumo, elgesio problemų;
  ne vėliau kaip prieš savaitę informuoja tėvus (globėjus) apie renginius, susirinkimus ar kitą veiklą elektroniniame dienyne arba elektroniniu paštu/mobiliuoju ryšiu, kurioje jie galėtų dalyvauti;
  tą pačią ar kitą darbo dieną informuoja mokinių tėvus (globėjus) apie jų vaiko nedalyvavimą pamokose.
 • Dalykų mokytojai informuoja Tėvus apie vaiko mokymo(si) pasiekimus, pažangą, mokymosi spragas, elgesį elektroniniame dienyne  arba elektroniniu laišku per klasės vadovą, individualių susitikimų, klasių tėvų susirinkimų metu.
 • Socialinis pedagogas:
  pagal poreikį telefonu arba raštu individualiai informuoja Tėvus apie iškilusias mokinio individualias problemas;
  gimnazijos internetiniame puslapyje pateikia informaciją apie teikiamas konsultacijas, aktualius klausimus bei darbo valandas;
  pagal poreikį gimnazijos elektroniniame dienyne rašo informacinio pobūdžio laiškus, kvietimus Tėvams.
 • Psichologas:
  organizuoja Tėvams paskaitas aktualiomis temomis;
  pagal poreikį individuliai informuoja apie iškilusias problemas tėvus (globėjus) raštu arba mobiliuoju telefonu;
  gimnazijos internetiniame puslapyje pateikia informaciją apie teikiamas konsultacijas, aktualius klausimus bei darbo valandas.
 • Logopedas-specialusis pedagogas:
  individualiai informuoja Tėvus dėl mokinių individualių poreikių įvertinimo, siekiant pritaikyti ugdymo turinį;
  nuolat konsultuoja Tėvus apie veiklos su pritaikyto ugdymo turinio mokinių mokymosi eigą, teigiamus/neigiamus pokyčius.
 • Vaiko gerovės komisija:
  esant poreikiui individualiai informuoja Tėvus dėl vaikų tarpusavio, mokytojų ir vaikų probleminių santykių;
  bendradarbiaudama su mokinių Tėvais atlieka vaikų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių analizę, aprobuoja programas ir informuoja Tėvus;
  nedelsiant informuoja Tėvus apie vaikams skirtą minimalią ar vidutinę  priežiūrą.
 • Tėvai informuojami:
  susirinkimų, individualių pokalbių metu;
  mobiliuoju telefonu, elektroniniu paštu, įrašais elektroniniame dienyne;
  gimnazijos interneto svetainėje;
  aptariant ir analizuojant mokinių pasiekimų aplankus;
  informaciją pateikiant gimnazijos lankstinukuose, informaciniuose leidiniuose, stenduose.
 • Su Tėvais bendradarbiaujama organizuojant:
  renginius, keliones, išvykas;
  paskaitas, seminarus, individualius pokalbius;
  karjeros dienas, tėvų vedamas pamokas;
  Tėvų laisvalaikį, kitą aktyvią veiklą.