MOKINIO TEISĖS, PAREIGOS IR ELGESIO TAISYKLĖS

I. MOKINIO TEISĖS, PAREIGOS IR ELGESIO TAISYKLĖS

 1.1. Mokinys turi teisę:
1.1.1. nemokamai mokytis Gimnazijoje, gauti informaciją apie vykdomas švietimo programas, ugdymosi formas, dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;
1.1.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;
1.1.3. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus;
1.1.4. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;
1.1.5. gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, taip pat socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai);
1.1.6.  į sveikatos priežiūrą Gimnazijoje;
1.1.7. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
1.1.8. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką;
1.1.9. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje;
1.1.10. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
1.1.11. esant reikalui, gali skųstis žodžiu ir raštu (gindami savo teises) Gimnazijos direktoriui, Gimnazijos tarybai, Mokytojų tarybai, Mokinių tarybai.

1.2. Mokinys privalo:
1.2.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
1.2.2. stropiai mokytis, gerbti mokytojus, savo bendraamžius ir kitus Gimnazijos  bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;
1.2.3. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;
1.2.4. informuoti tėvus apie Gimnazijoje  organizuojamą veiklą, tėvų susirinkimus;
1.2.5. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų, įgyti žinių ir patirties, kad galima būtų teisingai pasirinkti profesinę veiklą;
1.2.6. vykdyti Gimnazijos vadovo, pavaduotojų, mokytojų reikalavimus, vadovautis Gimnazijos nuostatais, nutarimais, mokinių elgesio taisyklėmis, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, rašto ir kalbos kultūros reikalavimais;
1.2.7. lankyti visas pamokas, neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus, nepraleisti jų be pateisinamos priežasties, nevėluoti;
1.2.8. dalyvauti pamokoje, atlikti namų darbus, neatėjus mokytojui į pamoką (10 min.), pranešti administracijai;
1.2.9. netrukdyti, būti drausmingam pamokų bei įvairių renginių metu, kiekvieną dieną turėti visas darbui pamokose reikalingas priemones;
1.2.10. negadinti Gimnazijos inventoriaus, tausoti vadovėlius,  sugadinus atlyginti visą jų vertę;
1.2.11. vilkėti  švarką ir segėti ženkliuką su Gimnazijos emblema, dėvėti tvarkingą, higieninius reikalavimus atitinkančią, neiššaukiančią aprangą; negalima dėvėti sportinės aprangos (išskyrus kūno kultūros, neformaliosios sportinės veiklos pamokose);
1.2.12. rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu;
1.2.13. atskirų dalykų pamokoms (kūno kultūra, šokis ir kt.) turėti nustatytą aprangą bei apavą;
1.2.14. praleidus pamokas1-3 dienas, privalo klasės vadovui pateikti raštišką tėvų paaiškinimą kuriame turi būti nurodyta nedalyvavimo pamokose data ir priežastis (tėvai klasės vadovui gali pateikti paaiškinimą ir elektroninio dienyno aplinkoje/telefonu), nedalyvavęs pamokose daugiau nei tris dienas – gydančio gydytojo pažymą;
1.2.15. dalyvauti savitvarkoje;
1.2.16. striukes ir paltus palikti rūbinėje, nepalikti kišenėse pinigų, vertingų daiktų, dingus striukei ar paltui nedelsiant informuoti klasės vadovą;
1.2.17. nepalikti rūbinėje be atskiro darbuotojo leidimo sportinės aprangos, kitų drabužių bei avalynės;
1.2.18.  eidami į Gimnaziją ir iš jos laikytis saugaus eismo taisyklių, dėvėti atšvaitus tamsiu paros metu.

1.3. Mokinių elgesio taisyklės pamokų metu:
1.3.1. į kabinetus mokiniai ateina po pirmo skambučio;
1.3.2. mokiniai gali būti kabinete tik esant mokytojui, naudotis priemonėmis gali tik mokytojui leidus;
1.3.3.kiekvienas mokinys sėdi tik jam skirtame suole;
1.3.4. neparuošęs namų darbų, mokinys apie tai turi pasisakyti mokytojui pamokos pradžioje;
1.3.5. vadovėliai turi būti tvarkingai aplenkti, švarūs ir tvarkingi. Mokiniai rašo į tvarkingus sąsiuvinius;
1.3.6. pamokų metu mobilaus ryšio telefonais naudotis griežtai draudžiama;
1.3.7. pamokos  pradžioje išjungti mobilaus ryšio telefonai sudedami į specialią ant mokytojo stalo esančią dėžutę, pamokos pabaigoje – atiduodami mokiniams arba išjungti – kuprinėse. Jei mobilaus ryšio telefonai naudojami pamokoje be atskiro mokytojo leidimo, jie paimami ir grąžinami tėvams;
1.3.8.  mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų, negali išeiti iš sporto salės ar sporto aikštelės. Jie privalo stebėti pamoką iki jos pabaigos;
1.3.9. išeiti iš pamokos galima tik mokytojui leidus;
1.3.10. neturintys pamokų mokiniai gali savanoriauti, kitos pamokos gali laukti skaitykloje, poilsio kambaryje, valgykloje;
1.3.11.  pamokai pasibaigus, mokiniai sutvarko savo darbo vietas, mokymo priemones ir, mokytojui leidus, tvarkingai išeina iš kabineto.

1.4. Mokinių elgesio taisyklės Gimnazijos patalpose, teritorijoje:
1.4.1. atėjus į Gimnaziją, nusivelkamos striukės, paltai, kurie paliekami rūbinėje. Už kišenėse paliktus daiktus ir kitus daiktus rūbininkė neatsako;
1.4.2. rūbinėje reikia laikytis eilės, nesistumdyti, netrukdyti kitiems pasidėti ar pasiimti rūbus;
1.4.3. mokiniai, ateinantys į popamokinius užsiėmimus, rūbus pasideda užsiėmimą ar renginį vedančio mokytojo nurodytoje vietoje. Masinių renginių metu striukės ir paltai paliekami rūbinėje arba tam skirtoje vietoje;
1.4.4. pertraukų metu elgiamasi drausmingai. Negalima bėgioti laiptais ir koridoriais;
1.4.5. Gimnazijos kieme, teritorijoje elgiamasi tvarkingai, nešiukšlinama, saugomi gėlynai ir želdiniai;
1.4.6. draudžiama:
1.4.6.1. pamokų metu dėvėti galvos apdangalus;
1.4.6.2. tyčiotis, įžeidinėti, naudoti fizinę ir emocinę prievartą prieš kitą asmenį, keiktis, žaisti azartinius žaidimus;
1.4.6.3. turėti/vartoti alkoholį, psichotropines medžiagas,  energinius gėrimus, bulvių traškučius, saldžius gazuotus ir fermentuotus gėrimus;
1.4.6.4. rūkyti tabako gaminius bei elektronines cigaretes;
1.4.6.5. pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriausti silpnesnius ar jaunesnius už save;
1.4.6.6. organizuoti nelegalius mainus, prekybą;  naudoti/turėti pirotechnikos priemones;
1.4.6.7. atsinešti pašalinius, su mokymusi nesusijusius daiktus, nešiotis degtukus, aštrius daiktus, degias priemones;
1.4.6.8. garsiai klausytis muzikos ir turėti garso kolonėlę;
1.4.6.9. šiukšlinti, sėdėti ant palangių (taip pat ant jų dėti kuprines), stumdytis, gadinti inventorių;
1.4.6.10. kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius, nedirbančius Gimnazijoje, į Gimnazijos renginius ir patalpas be klasės vadovo ar vadovybės leidimo;
1.4.6.11.  įrašinėti, filmuoti, fotografuoti, viešinti informaciją apie kitą asmenį.

1.5. Mokinių elgesio taisyklės valgykloje:
1.5.1. už tvarką ir švarą valgykloje atsakingi valgyklos darbuotojai, budintys mokytojai ir mokiniai;
1.5.2. valgykloje draudžiama stumdyti inventorių, jį laužyti, triukšmauti, gadinti valgymui skirtus įrankius;
1.5.3. pavalgius indai nunešami į plovyklą;
1.5.4. budintys mokiniai ir budintis mokytojas prižiūri tvarką valgykloje;
1.5.5. mokiniai valgykloje elgiasi kultūringai;
1.5.6. pirmenybė pavalgyti teikiama maitinimo(si) valgykloje grafike nurodytoms klasėms/mokiniams.

1.6.  Budinčių mokinių pareigos:
1.6.1. drausmei ir tvarkai palaikyti, mokytojams budėti padeda mokiniai. Jie budi paskirtose vietose;
1.6.2. budinčios klasės vadovas paskiria vyriausiąjį budintį mokinį, išdalina mokiniams skiriamuosius ženklus, kiekvienam nurodydamas paskirtą postą, kontroliuoja budėjimą;
1.6.3. už budėjimą mokiniai atsiskaito klasės vadovui;
1.6.4. budintys mokiniai budėjimą pradeda po pirmos pamokos.

1.7.  Mokinių elgesio taisyklės po pamokų ir už Gimnazijos ribų:
1.7.1. Gimnazijoje ir už jos ribų mokiniai privalo kultūringai elgtis, mandagiai kalbėti;
1.7.2. gali laisvai rinktis ir dalyvauti moksleiviškuose renginiuose, organizacijose, kurių veikla neprieštarauja LR įstatymams;
1.7.3. visur laikytis saugos taisyklių;
1.7.4. sąžiningai vykdyti Gimnazijos vadovų ir mokytojų nurodymus;
1.7.5. sportinių užsiėmimų metu sporto salėje būti tik su sportiniais bateliais bei sportine apranga;
1.7.6. tausoti Gimnazijos inventorių, visuomeninį turtą.

II. PASKATINIMAI UŽ PASIEKIMUS MOKINIAMS 

2.1. Už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, gerą visuomeninių pareigų atlikimą mokiniai skatinami pareiškiant padėką arba apdovanojant padėkos raštu.
2.2.  Skatinimas:
2.2.1. labai gerai besimokantiems mokiniams įteikiami Gimnazijos aukštesniojo lygio mokymosi diplomai;
2.2.2. labai gerai lankantiems Gimnaziją, aktyviai dalyvaujantiems Gimnazijos veikloje mokiniams pasibaigus trimestrui/pusmečiui/mokslo metams įteikiamos direktoriaus/klasių vadovų/mokytojų padėkos.

III. MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ UŽ VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMĄ

3.1. Tinkamas ir netinkamas mokinių bendravimas ir bendradarbiavimas fiksuojamas elektroniniame dienyne vertinant mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo kultūros lygius (A, B, C, D) pagal Gimnazijoje nustatytus kriterijus.
3.2 Mokiniams, kurie pažeidžia Gimnazijos taisykles, nevykdo savo pareigų, taikomos nuobaudos: pastaba, įspėjimas,  papeikimas, griežtas papeikimas.
3.3. Dėl nedidelių nusižengimų mokinys gali būti žodžiu įspėjamas, jei nusižengimai ir toliau kartojami, skiriamos nuobaudos.
3.4. Nuobaudos  taikomos už tyčinį trukdymą pamokų metu, nesiskaitymą su mokytojais. Skyrus mokiniui nuobaudą, jis kviečiamas pokalbiui su direktoriaus pavaduotoju ugdymui, socialine pedagoge, informuojami tėvai.
3.5. Piktybiškai pažeidžiančio Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisykles mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, kuri, suderinusi su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine-psichologine bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba, priima nutarimą dėl mokinio galimybių toliau mokytis Gimnazijoje arba siūlo jam mokytis kitoje švietimo įstaigoje.
3.6. Jei mokinio elgesys daro žalą ir kelia pavojų aplinkiniams, o jo atstovų pagal įstatymą, vietos bendruomenės pastangų nepakanka pasiekti teigiamų elgesio pokyčių, kuris nuolat nesimoko pagal privalomojo švietimo programas (ar nelanko Gimnazijos), Gimnazija kreipiasi į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl vaiko minimalios arba vidutinės priežiūros priemonių skyrimo.
3.7. Sugadinęs Gimnazijos inventorių (knygą, suolą, patalpą ir kitą) arba įvykdęs vagystę mokinys ar jo tėvai privalo sutaisyti sugadintą daiktą ar jį atpirkti.
3.8. Padarius materialinę žalą Gimnazijai, ją atlyginti per 3 dienas (sutvarkyti ar užmokėti pinigais pagal komisijos padarytą žalos įvertinimą).
3.9. Mokinys, sulaukęs 16 metų, už šiurkščius mokinio taisyklių, Gimnazijos vidaus darbo tvarkos ar nuostatų pažeidimus, nevykdantis nustatytos minimalios priežiūros priemonės, ar jei jos taikymas nedavė teigiamų rezultatų,  gali būti pašalintas iš Gimnazijos.

IV. GIMNAZIJOS LANKOMUMAS, APSKAITA IR PREVENCIJOS PRIEMONĖS

4.1. Nelankantys Gimnazijos mokiniai – tie, kurie dėl įvairių priežasčių visiškai nelanko Gimnazijos.
4.2. Epizodiškai lankantys mokiniai – tie, kurie į pamokas ateina 2–3 dienas per mėnesį.
4.3. Vengiantys lankyti Gimnaziją mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia daugiau kaip 30 pamokų.
4.4. Linkę praleidinėti pamokas mokiniai – tie, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia nuo 10 iki 30 pamokų.
4.5. Į vengiančių lankyti Gimnaziją ir linkusių praleidinėti pamokas grupę patenkantys mokiniai priskiriami rizikos grupei, jiems taikoma nuolatinė kontrolė, prevencinė pagalba.
4.6. Mokinys atsakingas už dokumentų, pateisinančių praleistas pamokas, pateikimą klasės vadovui.
4.7. Dalyko mokytojai atsakingi už mokomojo dalyko pamokų lankomumo žymėjimą ir jo apskaitą mėnesio/trimestro/pusmečio pabaigoje.
4.8. Klasės vadovai atsakingi už bendrą klasės mokinių pamokų lankomumo apskaitą ir tėvų informavimą apie jos rezultatus, imasi atitinkamų priemonių spręsti auklėtinių Gimnazijos lankomumo problemas.
4.9. Socialinis pedagogas, palaikydamas ryšius su Gimnazijos administracija ir kitomis institucijomis aiškinasi, vertina ir sprendžia nelankančių Gimnazijos mokinių tokio elgesio priežastis, individualiai dirba su socialinių problemų turinčiu mokiniu, jo šeima.
4.10. Vaiko gerovės komisija analizuoja klasių vadovų, dalyko mokytojų, socialinio pedagogo pateiktą informaciją, priima nutarimus,  teikia siūlymus direktoriui bei Mokytojų tarybai, palaiko ryšius su  kitomis savivaldybės institucijomis.
4.11.Administracija – vertina pateiktą informaciją ir siūlymus, teikia prašymus, informaciją savivaldybės institucijų tarnautojams.

4.12. Lankomumo apskaita:
4.12.1.Pamokų lankomumas fiksuojamas klasių dienynuose ir klasės lankomumo suvestinėse. Praleistos pamokos žymimos raide „n“, pavėlavus „p“.
4.12.2. Praleistos pamokos pateisinamos:
– praleistos dėl svarbios priežasties, kurią nurodo tėvai ar globėjai/rūpintojai (ne ilgiau kaip 3 d.) ar gydytojai savo pažymoje;
– praleistos dėl svarbios priežasties, kurią nurodo klasės vadovas/dalyko mokytojas, socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar administracija (sveikatos sutrikimas, nelaimingas atsitikimas, atstovavimas Gimnazijai įvairiuose renginiuose: olimpiadose, konkursuose, konferencijose, varžybose);
– praleistos dėl autobuso, vežančio mokinius į Gimnaziją, neatvykimo ar vėlavimo;
– praleistos dėl šalčio (oro temperatūrai esant 20 laipsnių šalčio ar žemesnei- 1-5 klasių mokiniams, esant 25 laipsniams šalčio ir daugiau – 6-12 klasių mokiniams). Už praleistų pamokų mokomąjį kursą mokinys privalo atsiskaityti. Dalykų mokytojai turi padėti mokiniui gauti reikalingą informaciją.
4.12.3. Praleistos pamokos nepateisinamos:
– savavališkai išėjus iš pamokos;
– neturint pateisinamo dokumento;
4.12.4. Mokinys privalo pats ar konsultuojamas mokytojo susirasti reikalingą mokomąją medžiagą ir paskirtu laiku atsiskaityti už praleistų pamokų mokomąjį kursą dalyko mokytojui.
4.12.5. Klasės vadovas ir/ar jo paskirtas už lankomumo apskaitą atsakingas mokinys kasdien kontroliuoja klasės mokinių lankomumą.
4.12.6. Dalykų mokytojai privalo informuoti klasės vadovą apie mokinio (-ų) pabėgimą iš pamokos.
4.12.7. Klasės vadovas/dalyko mokytojas, socialinis pedagogas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas ar administracija elektroninio dienyno aplinkoje informuoja mokytojus apie mokinius, vykstančius į renginius: olimpiadas, konkursus, konferencijas, varžybas; apie mokinius, išleistus iš pamokos/kelių pamokų dėl sveikatos sutrikimo, nelaimingo atsitikimo, informuojamas klasės vadovas.
4.12.8. Kitą dieną po praleistų pamokų mokinys privalo klasės vadovui pristatyti  pateisinamąją pažymą apie praleistas pamokas.
4.12.9. Tėvai (globėjai, rūpintojai) jo vaiko (-ų) pamokų praleidimą pateisinančiame dokumente nurodo praleidimo datą(-as) ir priežastį (-is).
4.12.10. Kai yra ar numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai nedelsdami kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ugdymui pateikdami prašymą direktoriaus vardu ir medicinos įstaigos siuntimo kopiją.
4.12.11. Jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, jis turi pateikti dalyko mokytojui/klasės vadovui tėvų ar globėjų/rūpintojų prašymą raštu.
4.12.12. Jei mokinys pamokų metu suserga, jis kreipiasi į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą/klasės vadovą. Esant reikalui, klasės vadovas praneša tėvams.
4.12.13. Klasės vadovas peržiūri mokinių praleistas pamokas pateisinančius dokumentus, sudaro mėnesio praleistų pamokų suvestinę, jei yra mokinių, kurie per mėnesį be pateisinamos priežasties praleidžia nuo 10 iki 30 ir daugiau pamokų, informaciją iki kito mėnesio 5 dienos pateikia socialiniam pedagogui.

4.13. Lankomumo prevencijos priemonės:
4.13.1. Mokiniui per mėnesį praleidus ir nepateisinus 10–30 pamokų, klasės vadovas informuoja tėvus apie mokinio praleistas ir nepateisintas pamokas elektroninio dienyno aplinkoje arba telefonu.
4.13.2. Mokiniui, per mėnesį praleidus ir nepateisinus 31 ir daugiau pamokų:
– organizuojamas Vaiko gerovės komisijos posėdis, kuriame dalyvauja mokinys su tėvais, klasės vadovas, administracija;
mokinys, be pateisinamos priežasties per trimestrą/pusmetį  praleidęs daugiau kaip pusę mokomojo dalyko pamokų ir neatsiskaitęs, yra neatestuojamas.

______________________________

PRITARTA
Gimnazijos tarybos
2019 m. balandžio 23 d.
posėdyje, protokolo Nr. V8(1)-02