MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

• Mokymosi pasiekimų pažangos ir vertinimo paskirtis:
nustatyti mokinių pasiekimus bei pažangą, skatinti mokymosi motyvaciją, mokinių asmenybės brandą
koreguoti ugdymo procesą, informuoti mokinius, jų Tėvus apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus
Vertinimas – nuolatinis informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus, kaupimo, interpretavimo ir apibendrinimo procesas.
Įvertinimas – vertinimo proceso rezultatas, konkretus sprendimas apie mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą.
Įsivertinimas – paties mokinio daromi sprendimai apie daromą pažangą bei pasiekimus, remiantis savistaba, savianalize, dabartinių pasiekimų lyginimu su ankstesniaisiais, tolesnių mokymosi tikslų bei jų siekimo strategijų numatymu.
Individualios pažangos vertinimas – vertinimo principas, pagal kurį lyginant dabartinius mokinio pasiekimus su ankstesniais stebima ir vertinama pažanga.
Mokymosi paskirtis – mokinio gebėjimas kelti sau mokymosi tikslus ir jų siekti, planuoti ir prasmingai išnaudoti mokymosi laiką naudotis įvairiais informacijos šaltiniais, dirbti grupėmis ir laikytis sutartų taisyklių.
Gimnazijoje taikomi vertinimo būdai:
formuojamasis vertinimas – nuolatinis vertinimas ugdymo proceso metu, nefiksuojamas pažymiais. Mokinio veikla vertinama raštu (pastabos, komentarai el. dienyne, kontroliniuose darbuose, rašiniuose, testuose) ar žodžiu (individualūs pokalbiai su mokiniais ir Tėvais);
diagnostinis vertinimas – naudojamasi siekiant išsiaiškinti mokinio pasiekimus ir padarytą pažangą baigus temą ar kurso dalį, kad būtų galima numatyti tolesnio mokymosi galimybes, suteikti pagalbą įveikiant mokymosi spragas.
diagnostinio vertinimo formos: kontrolinis darbas, savarankiškas darbas, praktikos darbas, testas, projektas, rašinys
savarankiško darbo, praktikos darbo, testo, projekto ar kito diagnostiniu būdu vertinimo darbo laikotarpis derinamas su mokiniais, skelbiamas el. dienyne
mokinys, be pateisinamos priežasties nedalyvavęs kontroliniame darbe, privalo jį atsiskaityti kitą pamoką
grįžęs po ligos, mokinys per dvi savaites turi atsiskaityti mokytojo nustatytu laiku (įvertinimas į elektroninį dienyną įrašomas į artimiausią pamoką)
jei mokinys mokytojo nustatytu laiku neatvyksta į atsiskaitymą, jam įrašomas nepatenkinamas vertinimas ir pateikiamas komentaras el. dienyne
mokiniui, gavusiam nepatenkinamą įvertinimą, sudaroma galimybė per savaitę perrašyti kontrolinį darbą ir į el. dienyną  įrašomas pirmasis ir antrasis jo įvertinimai
mokiniai savo  vertinimo aplankuose kaupia informaciją apie mokymosi pasiekimus ir daromą pažangą, kurie saugomi klasės vadovo kabinete
apibendrinamasis vertinimas – vertinimas, naudojamas baigus programą, kursą, modulį. Jo rezultatai formaliai patvirtina mokinių pasiekimus ugdymo programos pabaigoje
formalusis vertinimas – vertinimas, kai skiriamos tam tikro formato užduotys, numatomas joms atlikti reikalingas laikas, užduotys įvertinamos formaliais kriterijais, fiksuojamas įvertinimas
neformalusis vertinimas – vertinimas, kuris vyksta nuolat: stebint, susidarant nuomonę, kalbantis, diskutuojant. Įvertinimas neužrašomas, gali būti fiksuojamas mokytojo pasirinkta forma
kaupiamasis/kreditinis vertinimas – tai informacijos apie mokinio mokymosi pažangą ir pasiekimus kaupimas
taikoma dalyko mokytojo pasirinkta, mokiniams aiški, kaupiamųjų taškų/kreditų skaičiaus vertinimo sistema
kaupiamasis vertinimas taikomas 1-8, kreditinis – IG-IVG klasėse
kaupiamasis vertinimas naudojamas kiekvienoje pamokoje pagal mokytojo nustatytus/su mokiniais susitartus kriterijus
kreditinis vertinimas taikomas mokytojo apibrėžtam laikotarpiui, su kuriuo mokiniai
supažindinami iš anksto
mokinio surinktas taškų/kreditų skaičius konvertuojamas į pažymį, kuris įrašomas į el. dienyną

 • Jei mokinys dėl ligos ar kitų svarių priežasčių praleido 50 proc. pamokų (jos yra pateisintos) – jis turi teisę atsiskaityti sutartu su mokytoju laiku ir trimestras/pusmetis yra išvedamas. Trimestro/pusmečio pabaigoje mokytojas organizuoja apklausą iš viso išeito kurso (atsiskaitomos medžiagos apimtį, apklausos tvarką, būdus ir vertinimo formą numato mokytojas), apie tai informuoja mokinį ir jo Tėvus.
 • Jei mokinys be pateisinamos priežasties praleido 50 proc. pamokų ir neatsiskaito už praleistų pamokų medžiagą iki trimestro/pusmečio pabaigos – jis neatestuojamas.
 • Mokinys turi teisę atsiskaityti sutartu su mokytoju laiku: už I trimestrą/pusmetį – iki II trimestro/pusmečio pabaigos, už II trimestrą – iki III trimestro pabaigos. Mokiniui atsiskaičius, dalyko trimestro/pusmečio įvertinimas išvedamas iš atsiskaitymo metu gautų pažymių vidurkio įrašant gautą įvertinimą vietoj „neatestuotas“. Už III trimestrą/II pusmetį atsiskaitoma skiriant pataisas ar vasaros darbus ir įvertinimas įrašomas į el. dienyne esančią skiltį „papildomi darbai“. Papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu.
 • Neatestuotiems mokiniams dalyko mokytojas organizuoja apklausą iš viso dalyko kurso (atsiskaitymo medžiagos apimtį, apklausos tvarką ir vertinimo formą numato mokytojas), apie tai informuoja mokinį, jo Tėvus ir klasės vadovą.

Atsiskaitomųjų darbų organizavimas:
mokytojas atsiskaitomųjų darbų datas klasėms įveda į atsiskaitomųjų darbų grafiką, esantį el. dienyne likus savaitei iki kontrolinio darbo
tai pačiai klasei tą pačią dieną gali būti skiriamas: vienas kontrolinis darbas ir savarankiškas/testas/apklausa raštu arba 2 savarankiški darbai
savarankiški, kontroliniai darbai ir rašiniai/testai/apklausos raštu vertinami pagal teisingų atsakymų dalį procentais iš visų galimų:

Pasiekimų lygis Įvertinimas procentais Pažymys
Aukštesnysis 91 – 100 10 (puikiai)
81 – 90 9 (labai gerai)
Pagrindinis 68 – 80 8 (gerai)
55 – 67 7 (pakankamai gerai)
41 – 54 6 (patenkinamai)
Patenkinamas 29 – 40 5 (pakankamai patenkinamai)
16 – 28 4 (silpnai)
Nepatenkinamas 8 – 15 3 (blogai)
0 – 7 2 (labai blogai)
1 (neatliko užduoties)

jei mokinys atsiskaitymo metu (savarankiško darbo, kontrolinio darbo, rašinio/testo/apklausos raštu) kalbasi, nusirašinėja ar užsiima kita neleistina veikla (iš anksto susitarus su mokytoju dėl neleistinų veiksmų), mokytojas sustabdo to mokinio atsiskaitymą. Tokiu atveju mokinio atsiskaitymas įvertinamas nepatenkinamu pažymiu su komentaru už ką įrašytas įvertinimas;
mokiniai, nerašę kontrolinio darbo, atsiskaito sutartu, patogiu mokytojui ir mokiniui laiku, bet ne vėliau kaip po dviejų savaičių. Jei mokinys piktybiškai vengia atsiskaityti po pamokų, atsiskaitymą galima organizuoti pamokos metu. Jei mokinys per numatytą laiką neatsiskaito, į dienyną įrašomas nepatenkinamas pažymys su komentaru už ką neatsiskaityta;
ne tamsiai mėlynai rašančiu rašikliu ar netvarkingai, neįskaitomai parašyti darbai vertinami kaip neteisingi. Ne tam skirtoje vietoje parašyti atsakymai visai nevertinami. Darbai gali būti nevertinami, juose radus necenzūrinių užrašų, piešinių, ženklų. Nesilaikant šio reikalavimo, įvertinimas mažinamas 1 (vienu) balu.

 • Likus dviem savaitėms iki trimestro/pusmečio pabaigos mokytojas išveda signalinį trimestrą, jo rezultatus aptaria su mokiniu individualiai.
 • Apie planuojamą atskirų mokinių vertinimą mokytojas praneša mokiniams el. dienyno aplinkoje

_______________________________

 1–4 KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 • Mokinių, besimokančių pagal Pradinio ugdymo programą, ugdymo(si) pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami ir nevartojami kiti pažymių pakaitalai (simboliai, ženklai, raidės ir kt.). Pažangai ir pasiekimams vertinti taikomas formuojamasis (žodžiu ir raštu), kaupiamasis, diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.
 • Per savaitę rašoma ne daugiau nei 3 diagnostiniai darbai (kontroliniai, testai ir kitos patikrinamosios užduotys). Per vieną dieną rašomas vienas diagnostinis darbas. Informaciją apie planuojamą diagnostinį darbą mokytojas įrašo į el. dienyną prieš savaitę. Ištaisytus darbus su surinktų taškų skaičiumi, klaidų kiekiu ir/ar klasės mokytojo komentaru (diagnostiniame darbe ir elektroniniame dienyne) mokinių tėvai gauna per savaitę. Mokymosi lygiai nėra nurodomi. Diagnostiniai darbai laikomi klasėje (mokinių darbų aplankuose).
 • Trimestro ir mokslo metų pabaigos įvertinimui taikomas apibendrinamasis vertinimas. Pasiekimai fiksuojami elektroniniame dienyne įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrosiose ugdymo programose.
 • Mokslo metų pabaigoje atliekami mokinių žinių, įgūdžių ir pasiekimų patikrinimo testai, diktantai.
 • Dorinio ugdymo pasiekimai įrašomi atitinkamoje dienyno skiltyje, nurodoma padaryta arba nepadaryta „pp“ arba „np“.
 • Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose vertinami įrašu „įsk.“ arba „neįsk.“, mokiniams, pagal gydytojo pažymą atleistiems nuo kūno kultūros pamokų, trimestro ar metinių pažymių skiltyje rašoma „atl“.
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal individualizuotą programą, ir specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje Dienyno skiltyje įrašant „p. p.“ arba „n. p.“.
 • Įvairūs 1–4 klasių mokinių darbai kaupiami aplankuose, kurie papildomi mokytojo nuožiūra.
 • Mokiniai, padedami mokytojo, trimestro pabaigoje fiksuoja savo individualią pažangą pasiekimų knygelių diagramose, su kuriomis, esant poreikiui, gali susipažinti ir mokinių Tėvai.
 • 1-4 klasių mokinio III trimestro mokymosi pasiekimų įvertinimas laikomas metiniu. Jei pasibaigus ugdymo procesui skirtos užduotys suteikia mokiniui, kurio mokymosi pasiekimai mokantis pagal dalyko programą fiksuoti nepatenkinamu metiniu įvertinimu, galimybę pasiekti ne žemesnį kaip patenkinamas mokymosi pasiekimų lygį, nustatytą bendrosiose programose (toliau – papildomas darbas), tai papildomo darbo įvertinimas laikomas metiniu.
 • 4 klasės mokinys, turintis bent vieno dalyko nepatenkinamą metinį (po papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimą, paliekamas kartoti ugdymo programos.
 • 4 klasės mokinys, išskyrus besimokantį pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, turintis patenkinamus visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio ugdymo programą, įgijusiu pradinį išsilavinimą ir teisę mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą.
 • 4 klasės individualizuotos programos mokinys, turintis visų šios programos ugdymo plano dalykų metinius įvertinimus, laikomas baigusiu pradinio ugdymo individualizuotą programą ir įgijusiu teisę mokytis tik pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą.

_______________________________

5–IVG KLASIŲ MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMAS

 • 5-IVG klasių mokinių pažanga ir pasiekimai vertinami pažymiais ir įskaitomis.
 • Mokomieji dalykai vertinami pažymiu 10 balų sistema: 10 – puikiai, 9 – labai gerai, 8 – gerai, 7 – pakankamai gerai, 6 – patenkinamai, 5 – pakankamai patenkinamai, 4 – silpnai, 3 – blogai, 2 – labai blogai, 1 – nieko neatsakė, neatliko užduoties.
 • Mokomieji dalykai, kurių pasiekimai vertinami įskaita (įvertinimai dienyne žymimi „įsk.“ arba „neįsk.“):
  dorinis ugdymas (etika, tikyba) (5-IVG kl.);
  dalykų moduliai (5-IVG kl.);
  žmogaus sauga (5, 8, IG kl.);
  specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros pratybose (5-IVG kl.);
  pasirenkamasis dalykas – karjeros planavimas (IIIG-IVG kl.);
  pilietinis ugdymas (IG, IIG kl.);
  mokiniams, pagal gydytojo pažymą atleistiems nuo kūno kultūros pamokų, trimestro ar metinių pažymių skiltyje rašoma „atl“.
 • Penktų klasių mokiniams rugsėjo mėnuo yra adaptacijos laikotarpis, kurio metu mokiniai nepatenkinamais pažymiais nevertinami.
 • Mokinių mokymosi pasiekimai vertinami sistemingai. Rekomenduojamas pažymių kiekis per trimestrą/pusmetį – dalykui skirtų savaitinių pamokų skaičius +1 ir +1 (kaupiamojo/kreditinio vertinimo pažymys).
 • Trimestro/pusmečio ir metiniam įvertinimui taikomas apibendrinamasis vertinimas (pažymys arba įskaita):

trimestro/pusmečio dalyko įvertinimas  fiksuojamas iš visų pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę mokinio naudai. Mokiniams ir jų Tėvams paaiškinama, kokie svertinio vidurkio dėmenys (pvz., kontroliniai darbai, projektai ir kt.) daro įtaką trimestro dalyko įvertinimui;

vienerių mokslo metų pasiekimų rezultatas fiksuojamas iš I, II ir III trimestrų/I, II pusmečių pažymių, skaičiuojant jų aritmetinį vidurkį ir taikant apvalinimo taisyklę mokinio naudai;

jei mokinys per trimestrą neatliko visų vertinimo užduočių (pvz., kontrolinių darbų ir kt.) be pateisinamos priežasties, nepademonstravo pasiekimų, numatytų pagrindinio/vidurinio ugdymo bendrojoje programoje – jo dalyko trimestro/pusmečio pasiekimai prilyginami žemiausiam 10 balų sistemos įvertinimui „labai blogai“. Jei mokinys neatliko visų vertinimo užduočių dėl svarbių, gimnazijos vadovo pateisintų priežasčių (pvz., ligos) – fiksuojamas įrašas „atleista“;

dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas „įsk.“ arba „neįsk.“, jei bent dviejų trimestrų mokinio pasiekimai fiksuoti atitinkamai įrašais „įsk.“ arba „neįsk.“. Fiksuojant trimestro dalyko įvertinimą įrašais „įsk.“ arba „neįsk.“, atsižvelgiama į tai, kokių įrašų per ugdymo laikotarpį yra daugiau. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „įsk.“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „įsk.“ ir „įsk.“ arba „įsk.“ ir „neįsk.“ arba „neįsk.“ ir „įsk.“. Dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas įrašu „neįsk“, jei I ir II pusmečių įvertinimai yra „neįsk“.

jei mokinys, kuris besigydydamas namie, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo sveikatos priežiūros įstaigoje, stacionarinėje asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, teikiančioje medicinos pagalbą, teisės aktų nustatyta tvarka bent vienu ugdymo laikotarpiu kai kurių dalykų nesimokė, dalyko metinis įvertinimas fiksuojamas atsižvelgus į kitais (turimais) ugdymo laikotarpiais pasiektus mokymosi pasiekimus;

mokiniui, kuriam mokantis pagal vidurinio ugdymo programą pusmečio pabaigoje dalyko kurso programa buvo pakeista iš bendrojo (žymima raide B) į išplėstinį (žymima raide A), pusmečio ar metiniu įvertinimu laikomas mokymosi pasiekimų patikrinimo (įskaitos) įvertinimas;

mokinio, turinčio kai kurių ugdymo plano dalykų nepatenkinamus metinius (papildomo darbo, jei buvo skirtas) įvertinimus, neatliktą socialinę pilietinę veiklą (5-IIG kl.), kėlimo į aukštesnę klasę, palikimo kartoti ugdymo programos ar papildomo darbo skyrimo klausimus svarsto Mokytojų taryba.

 • Individualizuojant ugdymo turinį specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems mokiniams (1-IIG kl.), bendrosios programos pritaikomos pagal mokinių išgales. Atitinkamai individualizuojamas vertinimas. Vertinimas aprašomas mokinio specialaus ugdymo anketoje.
 • Mokinių, besimokančių pagal pritaikytas ugdymo programas, ugdymo rezultatai vertinami pagal atitinkamos programos reikalavimus ir gimnazijoje dirbančių specialistų (logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, socialinio pedagogo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto) rekomendacijas.
 • Trimestro/pusmečio pabaigoje mokiniai fiksuoja savo individualią pažangą diagramose, su kuriomis, esant poreikiui, gali susipažinti ir mokinių Tėvai. Diagramos saugomos mokinių darbų aplankuose.

_______________________________

MOKINIŲ BENDRAVIMO IR BENDRADARBIAVIMO KULTŪROS VERTINIMO LYGIAI

 A – mokinys pagarbiai ir tolerantiškai elgiasi su visais mokyklos bendruomenės nariais, nuolat laikosi mokinio taisyklių
B – mokinys 2-3 kartus pažeidžia mokinio taisykles, pasitaiko konfliktinių situacijų
C – mokinys dažnai pažeidžia mokinio taisykles, beveik nereaguoja į mokytojo pastabas, elgiasi įžūliai, konfliktuoja su mokytojais bei draugais
D – mokinys elgiasi itin įžūliai, vartoja necenzūrinius žodžius, visiškai nereaguoja į mokytojo pastabas, sąmoningai dezorganizuoja ugdymo procesą