UGDYMAS KARJERAI

Profesinis orientavimas vykdomas teikiant ugdymo karjerai, profesinio informavimo (apimančio profesinį veiklinimą) ir profesinio konsultavimo paslaugas.

Ugdymo karjerai tikslas – veiksmingai ugdyti ir sudaryti sąlygas visiems mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, palaikyti mokinius, jiems pažįstant, kuriant ir išreiškiant save. Ugdymas karjerai apima keturias ugdymo sritis: savęs pažinimo, karjeros galimybių pažinimo, karjeros planavimo ir karjeros įgyvendinimo. Vykdant mokinių profesinį informavimą gimnazijoje sudaromos sąlygos gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes (t. y. mokymo ir studijų programas, mokymo formas, įgyjamas kompetencijas ir kvalifikacijas, mokymosi sąlygas, profesinės veiklos ir užimtumo sritis, darbo rinką ir jos pokyčių prognozes).

Profesinis informavimas apima ir profesinį veiklinimą – veiklas, kurių metu mokiniams padedama aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes, kaupti darbo patirtį, ugdytis profesinę motyvaciją ir planuoti būsimą karjerą. Šiam tikslui į gimnaziją kviečiami įvarių sppecialybių atstovai, buvę mokiniai pasidalinti savo sėkmės istorijomis,  organizuojamas darbo veiklos stebėjimas, praktinė veikla įmonėse, įstaigose.

Vykdant mokinių individualų ar grupinį profesinį konsultavimą:

 • padedama išsiaiškinti mokinių ugdymo karjerai planavimo žingsnius;
 • sudaromos galimybės pažinti, įvertinti ir aptarti individualias savybes, galinčias turėti įtakos karjerai (mokymuisi įvairiose pakopose, darbui),
 • padedama spręsti klausimus, susijusius su karjeros planavimu; mokoma susidaryti karjeros planą;
 • padedama išsiaiškinti profesinį kryptingumą, pasirinkti profesiją (atliekami tinkamumo profesijai testai);
 • padedama kelti mokymosi, karjeros ir gyvenimo tikslus ir ieškoti tinkamiausio būdo juos įgyvendinti;
 • teikiama naujausia informacija apie priėmimo sąlygas į įvairias mokymo įstaigas (aukštojo, profesinio mokslo) bei supažindinama su studijų mokymo programomis;
 • informuojama, kur galima mokytis norimos specialybės;
 • supažindinama su bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pagrindines studijas taisyklėmis;
 • supažindinama su priėmimo į profesines mokymo įstaigas taisyklėmis; padedama pasirinkti mokymosi įstaigą;
 • informuojama, kokius mokomuosius dalykus pasirinkti norint stoti į pasirinktą studijų sritį, specialybę;
 • mokoma, kaip pildyti prašymą, stojant į Lietuvos aukštąsias mokyklas bendrojo priėmimo metu;
 • mokoma rasti ir efektyviai naudoti karjeros informaciją;
 • patariama darbo paieškos klausimais.

Gimnazijoje ugdymas karjerai ir profesinis orientavimas vykdomas nuo pirmos klasės ir tęsiamas iki abitūros, skatinant rinktis tolimesnes studijas ir mokymąsi visą gyvenimą.

Profesinį orientavimą vykdo gimnazijos PIT darbo grupė bendradarbiaudamas su klasių vadovais, dalykų mokytojais, tėvais ir socialiniais partneriais.

PIT darbo grupė: Tatjana Paškel, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, Daiva Rodevičienė, bibliotekininkė, Milda Biveinienė, psichologė, Renata Repeikienė, socialinė pedagogė, mokytojai Zita Prelgausnienė, Kristina Kutkaitė-Burak ir Artūras Masevičius.

PIT grupė parengia metinį profesinio orientavimo veiklų planą, kuriame numatytos veiklos siejamos su gimnazijos ugdymo planu.

Planuojant PIT veiklą remiamasi 2012 m. patvirtintu Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašu ir Ugdymo karjerai programą (2014).

PIT GRUPĖS KONSULTACIJOS

PIT grupės nariai Savaitės diena Laikas
Biveinienė Milda
.
Trečiadienis
.
8.55-9.40
.
Masevičius Artūras
.
Ketvirtadienis
.
13.00-13.55
.
Paškel Tatjana
.
Antradienis
.
14.40-15.10
.
Prelgauskienė Zita
.
Penktadienis
.
13.45-14.30
.
Radivilovič Renata Ketvirtadienis
.
13.55-14.40
.
Rodevičienė Daiva Pirmadienis
Antradienis
Trečiadienis
.
8.55-9.40
12.30-12.45
13.00-13.30
.
Kutkaitė-Burak Kristina Ketvirtadienis
.
14.30-15.00
.

Pastabos: Dėl konsultacijų jums patogiu laiku galima tartis su kiekvienu specialistu individualiai

Ugdymo karjerai programa ( UKP) įgyvendinama:

 • Organizuojant ugdymo karjerai konsultacijas 5-8, IG-IIG klasėse.
 • IIIG-IVG klasėse mokiniams susipažinti su profesijų įvairove ir pasirinkimo galimybėmis, planuoti tolesnį savo mokymąsi ir(ar) darbinę veiklą bei karjerą padeda Karjeros planavimo pasirenkamasis dalykas, kurio metu per 2 metus įgyvendinama vidurinio ugdymo
 • Mokinių profesinis veiklinimas vykdomas organizuojant edukacijas, patirtinius vizitus (įmonėse, įstaigose, sektoriniuose praktinio mokymo centruose ir kt.), per kuriuos mokiniai praktiškai susipažįsta su tam tikra profesija ar veiklos sritimi ir patys išbando bent kelis svarbiausius profesijos ar jos veiklos aspektus.
 • Integruojant karjeros kompetencijų ugdymą į dalykus, neformalųjį švietimą.
 • Profesinis orientavimas ir UKP integruojami į 1-IVG klasių valandėles. Klasės vadovai organizuoja šias klasės valandėles:
Eil. Nr. Tema klasės valandėlėms pagal Ugdymo karjerai programą Klasės Mėnuo
1. Pripažink savo savitumą ir pažink savo pomėgius 1-4 kl.

11

Pažink ir priimk save 5-8 kl.
Pažink save I-IIG kl.
2. Profesijos 1-4 kl. 05
Socialinė aplinka, socialiniai vaidmenys 5-6 kl., IG kl.

01

Darbai, profesijos. 7-8 kl.
Mokytis visą gyvenimą? IIG kl.
3. Mano tikslai 1-4 kl.

02

Karjeros galimybės. Darbai, profesijos. 5-6 kl., IG kl.
Mano gyvenimo tikslai 7-8 kl., IIG kl.
4. Mano aplinka – klasė 1-4 kl.

04

Mano gyvenimo tikslai. Karjeros planas 5-6 kl., IG kl.
Stresas. Konfliktas. KARJEROS įgyvendinimas 7-8 kl., IIG kl.
5. Prisistatykime, susipažinkime. 1-4 kl. 01
Grupinio darbo įgūdžiai 5-6 kl.

05

Aš ir grupė. Veikimas kartu 7-8 kl.
 Ko reikia sėkmingai karjerai IG kl.
Adaptacija IIG kl.

 

UGDYMO KARJERAI INFORMACINĖ SVETAINĖ
www.mukis.lt

NAUDINGOS NUORODOS:
PROFESIJOS PASIRINKIMO TESTAS
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas1
Testas „Profesijų mozaika“ (http://www.euroguidance.lt/)
Tinkamo darbo testas (http://www.cvonline.lt/)
John L. HOLLAND SAVARANKIŠKO PROFESIJOS PASIRINKIMO KLAUSMYNAS
https://www.jobquiz.com/
http://www.careertest.net/
https://www.123test.com/career-test/
http://www.yourfreecareertest.com/
http://elearningplanner.learnkey.com/

ASMENYBĖS KRYPTINGUMO TESTAS
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas3
Career Assessment Test (http://www.careercolleges.com/)
https://www.educations.com/career-test
Work Personality Analysis (https://www.careerfitter.com)

KOMUNIKACINIŲ-ORGANIZACINIŲ POLINKIŲ ĮVERTINIMO TESTAS
http://www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/single.php?content=testas2
Karjeros testas (http://www.cibonis.lt/lt/straipsniai/karjeros-testas/)
Karjeros valdymo kompetencijų klausimynas – tavo karjeros aitvaras  http://www.euroguidance.lt/)

INFORMACIJA APIE PROFESIJAS
www.euroguidance.lt/profesijosvadovas/
www.profesijupasaulis.lt
www.euroguidance.lt
www.ldrmt.lt/mod/klasifikatorius
www.sociumas.lt
www.darborinka.lt/profesijos
www.manager.lt/karjera
www.aikos.smm.lt
www.darbo.lt
www.stat.gov.lt

INFORMACIJA APIE EGZAMINUS
http://www.egzaminai.lt/naujienos/

INFORMACIJA APIE STUDIJAS
www.aikos.smm.lt
http://www.lamabpo.lt/
http://www.skvc.lt/
http://www.kurstoti.lt/ 

http://www.studijos.lt/busimiems_studentams/balu_skaiciuokle
http://www.lamabpo.lt/skaiciuokle

BENDRAS PRIĖMIMAS Į AUKŠTOJO MOKSLO INSTITUCIJAS LIETUVOJE
www.lamabpo.lt

STUDIJOS UŽSIENYJE
http://eac.osf.lt
http://www.kastu.lt/
http://kalba.lt/

GYVENIMO APRAŠYMO RENGIMAS
http://www.europass.lt/cv

SAVANORYSTĖS GALIMYBĖS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE
http://www.buk-savanoriu.lt/
http://www.patria.lt/lt/centrai/savanoriu-centras/
http://www.zinauviska.lt/lt/savanoryste/kas-tai
APIE UGDYMĄ KARJERAI:
http://www.mukis.lt/
http://kps.lmitkc.lt/
http://www.euroguidance.lt/
http://www.ldb.lt/Informacija/DarboRinka/Puslapiai/isidarbinimo_galimybiu_barometras.aspx

PIT  <<Plačiau