MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

1. Laikytis mokyklos vidaus darbo tvarkos reikalavimų;
2. Stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius;
3. Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;
4. Kiekvieną dieną turėti visas darbui pamokose reikalingas priemones, pasiekimų ar pažymių knygelę (pamokos metu ji turi būti ant suolo);
5. Atskirų dalykų pamokoms (kūno kultūra, šokis ir kt.) turėti nustatytą aprangą bei apavą;
6. Vykdyti mokyklos vadovo, pavaduotojų, mokytojų reikalavimus;
7. Nevėluoti į pamokas;
8. Ateiti prie kabineto po pirmojo skambučio;
9. Dalyvauti pamokoje, atlikti namų darbus;
10. Netrukdyti, būti drausmingam pamokų bei įvairių renginių metu;
11. Pamokų metu nenaudoti mobiliojo ryšio telefono;
12. Negadinti mokyklos inventoriaus, tausoti vadovėlius,  sugadinus atlyginti visą jų vertę;
13. Dėvėti tvarkingą, higieninius reikalavimus atitinkančią, neiššaukiančią aprangą;
14. Striukes ir paltus palikti rūbinėje, nepalikti kišenėse pinigų, vertingų daiktų;
15. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų, negali išeiti iš sporto salės ar sporto aikštelės – jie privalo stebėti pamoką iki pabaigos;
16. Išeiti iš pamokos tik mokytojui leidus;
17 Pertraukų metu elgtis drausmingai, nebėgioti laiptais ir koridoriais, nesistumdyti, nesėdėti ant palangių;
18. Nepraleisti pamokų bei neformaliojo ugdymo užsiėmimų be pateisinamos priežasties;
19. Praleidus pamokas 1-3 dienas, klasės auklėtojui pateikti raštišką tėvų paaiškinimą, praleidus pamokas daugiau nei tris dienas – gydančio gydytojo pažymą;
20. Nešiukšlinti mokyklos patalpose, kieme ir teritorijoje, saugoti želdynus ir gėlynus;
21. Neturintys pamokų mokiniai negali vaikščioti koridoriais, kitos pamokos gali laukti antro aukšto foje, skaitykloje;
22. Kultūringai elgtis mokyklos valgykloje, pavalgius nusinešti indus į plovyklą;
23. Budėti klasės auklėtojo paskirtoje vietoje kiekvieną partrauka, turėti budinčiojo skiriamąjį  ženklą;
24 Informuoti tėvus apie mokykloje organizuojamą veiklą, tėvų susirinkimus;
25. Kultūringai laukti atvykstančio autobuso;

26. Draudžiama:
26.1 Keiktis, žaisti azartinius žaidimus, vartoti alkoholį, kvaišalus, rūkyti;
26.2 Pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių; skriausti silpnesnius ar jaunesnius už save;
26.3 Organizuoti nelegalius mainus, prekybą,  naudoti pirotechnikos priemones;
26.4 Kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius, nedirbančius mokykloje, į mokyklos renginius ir mokyklos patalpas be auklėtojo ar mokyklos vadovybės leidimo.