GIMNAZIJOS MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS

 • Pavėžėjimas organizuojamas gimnazijos mokiniams, gyvenantiems toliau kaip 3 kilometrai nuo gimnazijos.
 • Sustojimo vietos nustatomos, maršrutai, tvarkaraščiai ir vežamų mokinių sąrašai sudaromi ir jei prireikia, koreguojami, įvertinus mokinių važiavimo poreikius.

Mokinių vežiojimas – tai procesas, kurio metu mokiniai nuvežami į gimnaziją ir parvežami į namus.
Specialūs reisai – tokie reisai, kurie numato mokinių vežimą į gimnaziją ir iš jos.
Reguliarūs reisai – tokie reisai, kuriais keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutu. Kelionės metu keleiviai paimami arba išlaipinami tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų.
Stotelė – tai nustatyto pavyzdžio sustojimo ženklais pažymėta vietinio ir tolimojo maršruto vieta, kurią įrengia kelių organizacijos, arba kita vieta, kurioje mokiniai yra įlaipinami ir išlaipinami.

 • Mokinių pavėžėjimas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais organizuojamas 1-IVG klasių mokiniams mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu.
 • Mokinių pavėžėjimas specialiaisiais reisais organizuojamas, kai susidaro didesnė nei keturių 1-8 klasių mokinių grupė, gyvenančių toliau kaip 3 kilometrai nuo gimnazijos ir jų negalima pavežti reguliaraus susisiekimo autobusais. Esant galimybei gali būti vežami ir vyresnių (9-IVG) klasių mokiniai, jeigu tam nereikia papildomų išlaidų.
 • Specialiųjų reisų maršrutams sudaromi tvarkaraščiai, parengiami vežamų mokinių sąrašai ir nustatomos sustojimo vietos. Mokinių ėjimo iki stotelės atstumas nustatomas ne daugiau nei 3 km.
 • Vienu metu specialiaisiais reisais vežamų mokinių negali būti daugiau, negu autobuse yra sėdimų vietų keleiviams.
 • Specialiojo reiso autobuso sustojimo vietos parenkamos ten, kur yra nuolatinės maršrutinių autobusų stotelės, kelio neužstoja kliūtys, yra geras matomumas į abi puses. Sustojimo vietos neturi būti ties kelio vingiu ar ištisine ženklinimo linija, įkalnėje, nuokalnėje, ten, kur dėl riboto matomumo sustoti draudžia Kelių eismo taisyklės. Sustojimo vietos nustatomos taip, kad mokiniams nereikėtų kirsti važiuojamosios kelio dalies, o jeigu tai neišvengiama, kad perėjimo vietos būtų saugios.
 • Kelionių maršrutus, tvarkaraščius ir vežamų mokinių sąrašus privalo turėti vairuotojas. Šie dokumentai turi būti specialiojo reiso autobuse.
 • Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais ir specialiaisiais reisais vykstančių mokinių sąrašai viešinami gimnazijos skelbimų lentoje.
 • Mokinių pavėžėjimą organizuoja gimnazijos socialinis pedagogas.
 • Vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais, tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais ir specialiaisiais reisais vykstantys mokiniai įlaipinami ar išlaipinami tik numatytose nuolatinėse autobusų sustojimo vietose. Rekomenduojama, kad pradinio ugdymo amžiaus mokinius  iki autobuso sustojimo vietos palydėtų ir juos pasitiktų tėvai (globėjai ar rūpintojai).
 • Mokiniai vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo, tolimojo reguliaraus susisiekimo, specialiųjų reisų autobusų sustojimo vietoje turi būti ne vėliau kaip tvarkaraštyje nustatytu laiku.
 • Socialinis pedagogas vykdo gimnazijos vadovo nustatytas funkcijas, palaiko nuolatinį ryšį tarp vairuotojo, mokinių, tėvų (globėjų ar rūpintojų) ir gimnazijos, sprendžia kasdienius klausimus ir aiškinasi nenumatytas situacijas.
 • Anksti į gimnaziją atvykę mokiniai pamokų pradžios laukia mokinių poilsio kambaryje arba bibliotekoje.
 • Po pamokų/neformaliojo vaikų švietimo būrelių mokiniai autobusų laukia gimnazijos bibliotekoje arba mokinių poilsio kambaryje. Už mokinių saugumą tuo metu atsakingas mokytojo padėjėjas.
 • Su gimnazijos mokinių pavėžėjimo tvarkos apraše reglamentuotomis mokinių teisėmis, pareigomis ir atsakomybe autobusais vykstančius mokinius pasirašytinai supažindina socialinis pedagogas arba klasių vadovai.
 • 1-5 klasių mokiniai autobusų laukia mokinių poilsio kambaryje arba bibliotekoje. Į autobusų išvykimo vietą šiuos mokinius išleidžia mokytojo padėjėjas.
 • Pavežami mokiniai į gimnaziją ir iš jos vyksta pagal nustatytą laiką.
 • Mokinys privalo:
  turėti gimnazijos mokinio pažymėjimą ir jį pateikti vairuotojui, ar kitam kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus;
  laukti autobusų tik numatytose sustojimo vietose, saugiu atstumu iki važiuojamosios dalies. Draudžiama bėgioti, stumdytis, išbėgti į važiuojamąją kelio dalį;
  autobuso sustojimo vietoje būti ne vėliau kaip tvarkaraštyje nustatytu laiku;
  tik autobusui sustojus prieiti prie autobuso, norėdamas įlipti ar pakilti iš užimamų sėdimų vietų, norėdamas išlipti;
  leisti į autobusą pirmiesiems įlipti jaunesniems mokiniams, pirmieji išlipti – vyresni;
  įlipant į autobusą ir išlipant nesistumdyti;
  autobuse nusiimti kuprines, sėdėti ramiai, nevaikščioti;
  kelionės metu elgtis mandagiai, nesistumdyti, neišdykauti, nešiukšlinti ir netriukšmauti, nedaryti žalos autobuse esančiai įrangai, netrikdyti kitų keleivių ramybės, nekliudyti vairuotojui dirbti, laikytis tvarkos. Tyčia sugadinus turtą, privaloma atlyginti padarytą žalą;
  einant neapšviestu kelkraščiu (važiuojamosios dalies kraštu) tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui – neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, arba būti prie drabužių prisisegus kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą;
  neatvykus autobusui nustatytu laiku vykstant į gimnaziją, informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), pagal galimybę – gimnazijos socialinį pedagogą,  vykstant iš gimnazijos – socialinį pedagogą, kuris operatyviai išsiaiškina autobuso neatvykimo priežastis ir pagal galimybes jas šalina.