MOKINIŲ PAVĖŽĖJIMAS

 • Mokinių vežiojimas – tai procesas, kurio metu mokiniai nuvežami į gimnaziją ir parvežami į namus.
 • Specialūs reisai – tokie reisai, kurie numato mokinių vežimą į gimnaziją ir iš jos.
 • Reguliarūs reisai – tokie reisai, kuriais keleiviai vežami nustatytu dažnumu ir maršrutu. Kelionės metu keleiviai paimami arba išlaipinami tam tikslui nustatytose stotelėse, laikantis iš anksto nustatytų tvarkaraščių ir tarifų.
 • Stotelė – tai nustatyto pavyzdžio sustojimo ženklais pažymėta vietinio ir tolimojo maršruto vieta, kurią įrengia kelių organizacijos, arba kita vieta, kurioje mokiniai yra įlaipinami ir išlaipinami.
 • Mokinių pavėžėjimas autobusais organizuojamas 1-IVG klasių mokiniams mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu.
 • Mokinių pavėžėjimas specialiaisiais reisais organizuojamas, kai susidaro didesnė nei keturių 1-8 klasių mokinių grupė, gyvenančių toliau kaip 3 kilometrai nuo gimnazijos ir jų negalima pavežti reguliaraus susisiekimo autobusais. Esant galimybei gali būti vežami ir vyresnių (9-IVG) klasių mokiniai, jeigu tam nereikia papildomų išlaidų.
 • Specialiųjų reisų maršrutams sudaromi tvarkaraščiai, parengiami vežamų mokinių sąrašai ir nustatomos sustojimo vietos. Mokinių ėjimo iki stotelės atstumas nustatomas ne daugiau nei 3 km.
 • Mokinių pavėžėjimą organizuoja gimnazijos socialinis pedagogas.
 • Rekomenduojama, kad pradinio ugdymo amžiaus mokinius iki autobuso sustojimo vietos palydėtų ir juos pasitiktų tėvai (globėjai ar rūpintojai).
 • Mokiniai vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo, tolimojo reguliaraus susisiekimo, specialiųjų reisų autobusų sustojimo vietoje turi būti ne vėliau kaip tvarkaraštyje nustatytu laiku.
 • Anksti į gimnaziją atvykę mokiniai pamokų pradžios laukia mokinių poilsio kambaryje arba bibliotekoje.
 • Po pamokų/neformaliojo vaikų švietimo būrelių mokiniai autobusų laukia gimnazijos bibliotekoje arba mokinių poilsio kambaryje.
 • Jeigu mokiniai nuolat vėluoja į specialiojo reiso autobusą, vairuotojas turi pranešti gimnazijos socialiniam pedagogui, kuris išsiaiškina vėlavimo priežastis ir jas šalina.
 • 1-5 klasių mokiniai autobusų laukia mokinių poilsio kambaryje arba bibliotekoje. Į autobusų išvykimo vietą šiuos mokinius išleidžia mokytojo padėjėjas.
 • Pavežami mokiniai į gimnaziją ir iš jos vyksta pagal nustatytą laiką.
 • Mokinys turi teisę:

važiuoti nemokamai iš namų į gimnaziją ir atgal vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo, tolimojo reguliaraus susisiekimo ir specialiųjų reisų autobusais, gimnazijos ar kitų vežėjų išduotame leidime nurodytu maršrutu;užimti autobuse bet kurią laisvą sėdimą vietą.

 • Mokinys privalo turėti gimnazijos mokinio pažymėjimą ir jį pateikti vairuotojui, ar kitam kontroliuojančiam asmeniui pareikalavus.
 • Laukti autobusų tik numatytose sustojimo vietose, saugiu atstumu iki važiuojamosios dalies. Draudžiama bėgioti, stumdytis, išbėgti į važiuojamąją kelio dalį.
 • Mokiniai autobuso sustojimo vietoje turi būti ne vėliau kaip tvarkaraštyje nustatytu laiku.
 • Tik autobusui sustojus mokiniai gali prieiti prie autobuso, norėdami įlipti ar pakilti iš užimamų sėdimų vietų, norėdami išlipti.
 • Į autobusą pirmieji įlipa jaunesni mokiniai, pirmieji išlipa – vyresni.
 • Įlipant į autobusą ir išlipant draudžiama stumdytis.
 • Mokiniai autobuse turi nusiimti kuprines, sėdėti ramiai, nevaikščioti.
 • Kelionės metu būtina elgtis mandagiai, nesistumdyti, neišdykauti, nešiukšlinti ir netriukšmauti, nedaryti žalos autobuse esančiai įrangai, netrikdyti kitų keleivių ramybės, nekliudyti vairuotojui dirbti, laikytis tvarkos. Tyčia sugadinus turtą, privaloma atlyginti padarytą žalą.
 • Norint pereiti kelią (gatvę) būtina:
  susirasti perėjimui skirtą vietą – pėsčiųjų perėją ar sankryžą. Kelią pereiti ten kur jis gerai matomas į abi puses. Neiti ten, kur kelią užstoja kliūtys;
  apsidairyti į abi puses: pažiūrėti į kairę, į dešinę;
  praleisti važiuojančias transporto priemones;
  jei transporto priemonės nevažiuoja, dar kartą pasižiūrėti į kairę ir eiti per kelią;
  eiti per kelią statmenai, o ne įstrižai;
  einant stebėti kelią ir klausytis;
  kelyje niekada neskubėti – elgtis ramiai;
  kelkraščiu arba važiuojamosios dalies pakraščiu eiti tik prieš transporto važiavimo kryptį, t. y. kairiąja kelio puse.
 • Einant neapšviestu kelkraščiu (važiuojamosios dalies kraštu) tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, privaloma neštis šviečiantį žibintą arba vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais, arba būti prie drabužių prisisegus kitiems eismo dalyviams matomoje vietoje atšvaitą.
 • Neatvykus autobusui nustatytu laiku vykstant į gimnaziją, mokiniai privalo informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), pagal galimybę – gimnazijos socialinį pedagogą, vykstant iš gimnazijos – socialinį pedagogą, kuris operatyviai išsiaiškina autobuso neatvykimo priežastis ir pagal galimybes jas šalina.