SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJA

 • Siekiame padėti gimnazijos bendruomenei užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi.
 • Patyčios – tai psichologinę ar fizinę jėgos persvarą turinčio asmens ar asmenų grupės tyčiniai, pasikartojantys veiksmai siekiant pažeminti, įžeisti, įskaudinti ar kaip kitaip sukelti psichologinę ar fizinę žalą kitam asmeniui:
  žodinės patyčios: pravardžiavimas, grasinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas, žeminimas ir kt.;
  fizinės patyčios: mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, užkabinėjimas, turtinė žala ir kt.;
  socialinės patyčios: socialinė izoliacija arba tyčinė atskirtis, gandų skleidimas ir kt.;
  elektroninės patyčios: skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar paveikslėlių siuntinėjimas, viešų gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų skelbimas, tapatybės pasisavinimas siekiant sugriauti gerą vardą arba santykius, pažeminti ir kt.
  patyčias patiriantis vaikas – mokinys, iš kurio yra tyčiojamasi;
  besityčiojantysis – mokinys ar suaugęs, inicijuojantis patyčias ir/ar prisidedantis prie jų;
  patyčias patiriantis suaugęs – gimnazijos darbuotojas, iš kurio tyčiojasi mokinys (-iai);
  patyčių stebėtojas – mokinys, matantis ar žinantis apie patyčias;
 • Visais įtariamų ir realių patyčių bei smurto atvejais kiekvienas gimnazijos darbuotojas reaguodamas:
  įsikiša įtarus ir/ar pastebėjus smurtą ar patyčias – nutraukia bet kokius tokį įtarimą keliančius veiksmus;
  primena mokiniui, kuris tyčiojasi ar smurtauja, gimnazijos nuostatas ir elgesio taisykles;
  esant pagalbos mokinio sveikatai ir gyvybei reikalingumui, kreipiasi į pagalbą galinčius suteikti asmenis (tėvus (globėjus, rūpintojus) ar gimnazijos darbuotojus) ar institucijas (pvz., policija, greitoji pagalba);
  informuoja klasės vadovą apie įtariamas ir/ar įvykusias patyčias ar smurtą, elektroninių patyčių atveju pateikia išsaugotus įrodymus.
 • Klasės vadovas nesiliaujant patyčioms/smurtui ar esant sudėtingesniems atvejams užpildo patyčių/smurto atvejų protokolą ir kreipiasi į gimnazijos Vaiko gerovės komisiją  perduodamas surinktus faktus apie netinkamą elgesį.
 • Mokiniui pasityčiojus/smurtavus iš gimnazijos darbuotojo, asmuo, pastebėjęs ir/ar įtaręs patyčias/smurtą informuoja gimnazijos vadovą, kuris priima sprendimą dėl poveikio priemonių taikymo.
 • Mokinius su šia Tvarka kiekvienų mokslo metų pirmąją savaitę pasirašytinai supažindina klasiųvadovai.

PASTEBĖJUS AR ĮTARUS PATYČIAS/SMURTĄ:

 • Bet kuris gimnazijos darbuotojas turi nedelsiant reaguoti ir stabdyti patyčias/smurtą. Mokiniai – nedelsiant pranešti arčiausiai esančiam gimnazijos darbuotojui.
 • Apie įvykį pranešti klasės vadovui, (jam nesant) – bet kuriam VGK nariui ar administracijos atstovui.
 • Klasės vadovas (jam nesant) – bet kuris VGK narys ar administracijos atstovas skubiai aiškinasi situaciją, kalbasi su mokiniais, jų tėvais, vykdo stebėseną.
 • Pastebėjus, kad patyčios/smurtas kartojasi, klasės vadovas užpildo patyčių/smurto atvejų protokolą ir perduoda VGK pirmininkui ar socialiniam pedagogui.
 • Užpildytą protokolą VGK pirmininkas sukviečia VGK posėdį (pagal poreikį) ir imasi spręsti patyčių/ smurto situaciją, bendrauja su įvykio dalyviais, jų tėvais.