Specialioji pedagogė – logopedė Virginija Bezrukovienė

El. paštas virgdra@gmail.com, kabineto nr. 3-6

 Specialiosios pedagogės veikla gimnazijoje:

 • teikia specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniui ar mokinių grupei, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus;
 • bendrauja ir bendradarbiauja su specialiųjų poreikių turinčiais ugdytiniais ir mokiniais, mokytojais, tėvais (globėjais, rūpintojais), Vilniaus rajono PPT, švietimo ir kitų įstaigų darbuotojais;
 • šviečia mokyklos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo organizavimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais.
 • konsultuoja mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus), mokytojus;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe, renka duomenis apie mokymosi sunkumų turinčių mokinių akademinius pasiekimus;
 • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygio ir jų atitikimo bendrojo ugdymo programoms bei specialiųjų ugdymosi poreikių nustatymą, pažangos įvertinimą;
 • rengia ir naudoja pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių turinčių ugdytinių sutrikimams lavinti;
 • atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

 Logopedės veikla gimnazijoje:

 • šalina specialiųjų poreikių turinčių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, sistemingai kaupia faktus ir taiko juos praktinėje veikloje;
 • konsultuoja mokytojus, ugdytinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese pagalbos ugdytiniams teikimo klausimais;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimas;
 • dalyvauja mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe;
 • įvertina ugdytinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius;
 • rengia ir naudoja pagalbos teikimo procese mokymo priemones, skirtas kalėjimo ir kalbos sutrikimams lavinti ir šalinti;
 • atsako už korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą, savo darbo kokybę bei specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių saugumą savo darbo metu.

Darbo laikas:

Savaitės diena Darbo laikas Pietų pertrauka Konsultacijos
Pirmadienis 8.00 – 15.30 12.45 – 13.15 13.45 – 14.00
Antradienis 8.00 – 15.30 12.45 – 13.15 13.45 – 14.00
Trečiadienis 8.00 – 15.30 11.40 – 12:10
Ketvirtadienis 8.00 – 16.10 11.40 – 12:10 13.45 – 14.00
Penktadienis 8.00 – 12.15

Gimnazijos psichologė Beatričė Aukštuolytė

El. paštas: beatrice.aukstuolyte@gmail.com, tel. nr.: +37069369019psichologe

Į psichologą galima kreiptis jei kyla bendravimo sunkumų su tėvais, mokytojais, bendraamžiais, patiri mokymosi, emocinių sunkumų, kurių vienas (-a) nepajėgi išspręsti, jei jautiesi vienišas (-a), nesuprastas (-a), išgyveni krizę ar susiduri su kitomis, tau svarbiomis, problemomis. Psichologinės pagalbos gali kreiptis visi mokiniai, tėveliai (globėjai, rūpintojai), gimnazijos kolektyvas. Svarbu žinoti, kad gimnazijos psichologas – ne gydytojas, jis nediagnozuoja ir negydo ligų. Be to, jis užtikrina konfidencialumą. Tai yra, informacija apie psichologinės pagalbos gavėją, jo problemos turinį ir teiktą psichologinę pagalbą yra konfidenciali (neatskleidžiama).

Psichologo darbo tikslas: rūpintis mokinių psichine sveikata, skatinti teigiamą požiūrį į bei teikti jiems psichologinę pagalbą, taip įgalinant ugdytinius mokytis, įveikti problemas, priimti sprendimus; bendradarbiaujant su kitais pagalbos mokiniui specialistais, siekti efektyvios kompleksinės pagalbos gimnazijos bendruomenei.

Gimnazijos psichologo veiklos sritys:

 • Individualios konsultacijos emocinių, elgesio ir/ar ugdymosi poreikių turintiems ar psichologinės pagalbos pageidaujantiems mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
 • Mokinių galių ir sunkumų įvertinimas, nustatant asmenybės ir ugdymosi problemas; individualių rekomendacijų rengimas asmenybės ar ugdymosi problemoms spręsti.
 • Gimnazijos bendruomenės švietimas aktualiais psichologiniais klausimais ir psichologinių problemų prevencija.
 • Dalyvavimas įveikiant krizines situacijas, sprendžiant konfliktus.
 • Psichologiniai tyrimai, atsižvelgiant į aktualius gimnazijos bendruomenės poreikius.

Psichologinė pagalba gimnazijoje teikiama, kai:

 • mokinys į psichologą kreipiasi savarankiškai;
 • prašo mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
 • mokinys siunčiamas mokytojų, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;
 • prašo/įpareigoja Vaiko teisių apsaugos tarnyba.

Psichologo konsultacijos pageidaujančius tėvelius (globėjus, rūpintojus) kviečiu iš anksto suderinti susitikimo laiką nurodytais kontaktais arba el. dienyne TAMO.

Darbo laikas:

Darbo valandos Pietų pertrauka Kontaktinės valandos* Nekonktaktinės valandos**
Pirmadienis 8.55 – 13.30 11.30 – 12.00 13.30 – 15.30 15.30 – 17.30
Antradienis 8.55 – 13.30 11.30 – 12.00 13.30 – 18.50
Trečiadienis 8.55 – 13.30 11.30 – 12.00 13.30 – 15.30 15.30 – 17.30
Ketvirtadienis 8.55 – 13.30 11.30 – 12.00 13.30 – 15.30 15.30 – 17.30
Penktadienis 8.55 – 11.30 11.30 – 12.00 12.00 – 13.45 13.45 – 15.45

 

* Kontaktinės valandos skiriamos tiesioginiams ryšiams su psichologinės pagalbos gavėjais (konsultacijoms, įvertinimo atlikimui, vaikų stebėjimui, paskaitų, užsiėmimų mokiniams, tėvams, mokytojams vedimui ir kt. kontaktiniam darbui).

** Nekontaktinės valandos skirtos mokinių įvertinimo duomenų, dokumentų tvarkymui, rekomendacijų, prevencinių programų rengimui, pasiruošimui konsultacijoms, paskaitoms, profesinės kvalifikacijos tobulinimui. Veikla gali būti vykdoma ne mokykloje.

Socialinė pedagogė Renata Radivilovič

El. paštas renatele87@gmail.com, tel. 8 (604) 57 559

Socialinės pedagogės veikla gimnazijoje:20180919_081759

 • Darbas su mokiniais (gimnazijos nelankančiais, vėluojančiais, turinčiais elgesio problemų, konfliktinių situacijų analizė ir sprendimas, mokinių stebėjimas pamokų metu)
 • Darbas su mokiniais, turinčiais specialiųjų ugdymosi poreikių.
 • Saviraiškos ir socializacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencinių programų vykdymas.
 • Bendradarbiavimas su mokytojais, klasių auklėtojais, nepilnamečių reikalų specialistais bei kitais specialistais, dirbančiais gimnazijoje, gimnazijos administracija sprendžiant mokinių socialines – pedagogines problemas, ieškant efektyvių pagalbos būdų.
 • Darbas su tėvais ir teisėtais vaiko atstovais (padeda tėvams ar teisėtiems mokinio atstovams jį ugdyti, suprasti jo socialinius psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti mokinio turinčio mokymosi sunkumų poreikius, tėvų teises ir pareigas)
 • Komandinis darbas (Vaiko gerovės komisijoje, Mokytojų taryboje, PIT, metodinio centro grupėje).
 • Mokinių lankymas namuose kartu su klasių auklėtojais, nepilnamečių reikalų specialistais, seniūnijos darbuotojais. Socialinių įgūdžių ugdymas.
 • Šviečiamoji veikla (ryšių palaikymas su socialiniais partneriais, įvairiomis valstybinėmis įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą).
 • Projektinė veikla.
 • Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo gimnazijoje programos organizavimas ir vykdymas.
 • 5-IIG kl. metinio tęstinio konkurso „Šauniausia klasė“ organizavimas.
 • Mokinių nemokamo maitinimo, mokinių pavėžėjimo organizavimas.
 • Profesinis mokinių konsultavimas.
 • Atstovavimas ir vaiko teisių ginimas švietimo įstaigoje, teisėsaugos ir kitose institucijose.

Darbo laikas:

Savaitės dienaDarbo laikasPietų pertraukaKonsultacijos
Pirmadienis12.30 – 15.3012.00 – 12.308.00 – 12.00
Antradienis8.00 – 12.0012.00 – 12.3012.30 – 15.00
Trečiadienis8.00 – 12.0012.00 – 12.3012.30 – 16.00
Ketvirtadienis8.00 – 12.0012.00 – 12.3012.30 – 16.00
Penktadienis8.00 – 12.0012.00 – 12.3012.30 – 14.00