<…> Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos nuostatai (toliau-Nuostatai) reglamentuoja Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos (toliau-Gimnazija) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis ir rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldos organizavimą, darbuotojų priėmimo į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, turto, lėšų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką ir kt. <…>

Nuostatus galite rasti čia Adobe_PDF_Icon

_______________________________

<…> Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos (toliau vadinama – Gimnazija) vidaus darbo tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) – reglamentuoja Gimnazijos vidaus tvarką. Jų tikslas – daryti įtaką darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – darbuotojai), mokinių elgesiui, kad gerėtų jų ir bendruomenės narių santykiai. Taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp vadovo, mokytojų, personalo, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų). <…>

Taisykles galite rasti čia Adobe_PDF_Icon

_______________________________

<…> Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos (toliau – Gimnazija) Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Gimnazijos mokinių asmens duomenų tvarkymo ir duomenų apsaugos reikalavimus, tvarkymo tikslus ir apimtį, mokinių ir jų tėvų (vaiko tėvų pareigų turėtojų) teises ir reguliuoja kitus klausimus, susijusius su mokinių asmens duomenų tvarkymu. <…>

Taisykles galite rasti čia Adobe_PDF_Icon

_______________________________

<…> Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos (toliau – Gimnazija) Asmens duomenų tvarkymo taisyklės (toliau – Taisyklės) reguliuoja fizinių asmenų (toliau — Duomenų subjektas) asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarką, įtvirtina organizacines, technines ir fizines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus ir kitus pagrindinius asmens duomenų apsaugos klausimus. <…>

Taisykles galite rasti čia Adobe_PDF_Icon

_______________________________

<…> Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos (toliau – Gimnazija) darbuotojų darbo apmokėjimo sistema (toliau – sistema) reglamentuoja visų Gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarką, detalizuoja pareiginės algos pastoviosios dalies nustatymo kriterijus, darbo užmokesčio apskaičiavimą esant nukrypimams nuo normalių darbo sąlygų, atsiskaitymo su darbuotojais terminus, nustato darbuotojų kategorijas pagal pareigybes, nurodo kiekvienos pareigybės apmokėjimo formas ir darbo užmokesčio dydžius, papildomo apmokėjimo skyrimo pagrindus ir tvarką. <…>

Darbuotojų darbo apmokėjimo sistemą galite rasti čia Adobe_PDF_Icon

_______________________________

<…> Vilniaus  r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos strateginio plano tikslas – efektyviai ir tikslingai organizuoti gimnazijos veiklą, telkti gimnazijos bendruomenę aktualioms problemoms spręsti, numatyti, kaip bus įgyvendinti gimnazijos veiklai keliami reikalavimai, pasirinkti teisingą gimnazijos vystymosi kryptį ir prioritetus, planuoti kaitos pokyčius, sudarant sąlygas tęstiniam, visą gyvenimą trunkančiam mokymuisi. <…>

Strateginį planą 2017-2019 rasite čia Adobe_PDF_Icon

_______________________________

<…> Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą, įsivertinimą, kontrolinių, namų darbų krūvį ir tvarką, tėvų (globėjų, rūpintojų) (toliau – Tėvai) informavimą apie mokinių mokymosi sėkmingumą ir pažangą. <…>

Tvarkos aprašą rasite čia Adobe_PDF_Icon

_______________________________

<…> Gimnazijos  mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašą (toliau Aprašą) reglamentuoja Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas, Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos nuostatai.<…>

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos aprašą rasite čia Adobe_PDF_Icon

_______________________________

<…> Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo Vilniaus r. Marijampolio  Meilės Lukšienės gimnazijos tvarkos aprašo (toliau – tvarkos aprašas) paskirtis – padėti gimnazijos bendruomenei  užtikrinti sveiką, saugią, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms aplinką, kuri yra psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugi. <…>

Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas rasite čia Adobe_PDF_Icon

_______________________________

<…>Vilniaus r. Marijampolio Meilės Lukšienės gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato dienyno sudarymo elektroninio dienyno, tvarkomo naudojant tam pritaikytas informacines komunikavimo technologijas, duomenų pagrindu tvarką.<…>

Elektroninio dienyno tvarkos nuostatus rasite čia Adobe_PDF_Icon