Knygų Kalėdos 2015

Straipsnio data 2015-11-24

Biblioteka

Jau penktą kartą atke­liauja Pre­zi­den­tės Dalios Gry­bauskai­tės ini­ci­juota akcija „Knygų Kalė­dos“ (lap­kri­čio 16 — sau­sio 6 dienomis). Akci­jos tiks­las — pado­va­noti knygų, skirtų vai­kams ir jaunimui.
Šių metų tema – „Knygų Kalėdų“ sava­no­riai, tad mūsų gimnazijos bib­lio­teka kvie­čia moki­nius tapti sava­no­riais ir surengti knygų skai­tymų ir apta­rimų vaka­ro­nes tiems, kas dar nemoka ar jau nebe­pa­jė­gia skai­tyti, tiems, kas dar nela­bai pamėgę ar patyrę knygų pasau­lio paslap­čių, kad skai­ty­mas leistų kuo dau­giau žmo­nių patirti knygų tei­kiamą malo­numą bei gyvo bend­ra­vimo džiaugsmą.

Daugiau informacijos www.knygukaledos.lt

 JUNKIMĖS – SKAITYKIME — DOVANOKIME