Advento pradžia gimnazijoje

Straipsnio data 2019-12-02

Advento popietė

Gruodžio 2 d. Parudaminio Kristaus Atsimainymo parapijos klebonas kunigas Miroslav Balcevič pakvietė gimnazijos bendruomenę pasitikti adventą. Kalbėdamas apie krikščioniškąsias vertybes, kunigas pabrėžė, kad  adventas – ypatingas metas, kviečiantis prisiminti savo artimą, pailsėti, pamąstyti, kaip prabėgo laikas. Adventu vadiname keturias savaites prieš Kalėdas. Jis mums primena, kaip žmonės laukė Išganytojo.

Prieš pirmąjį advento sekmadienį yra paruošiamas advento vainikas, kuris yra apskritimo formos. Apskritimas yra labai senas simbolis, reiškiantis tobulumą, amžinybę. Tikintieji, puošdami vainiką, sudeda keturias žvakutes, kurios simbolizuoja keturis advento sekmadienius. Vienos po kitos žvakių uždegimas reiškia artėjimą prie Kristaus gimimo. Pirmoji žvakė, vadinama Pranašo arba Vilties žvake, primena pranašautą Jėzaus atėjimą, antroji – Betliejaus arba visiems skirto išganymo – žvakė byloja Marijos ir Juozapo kelionę į Betliejų, trečioji – Piemenų arba Džiaugsmo –  žvakė primena, kad Jėzaus Užgimimo šventę pirmieji patyrė piemenys, ketvirtoji žvakė, vadinama Angelų arba Meilės žvake, įprasmina Kalėdų naktį skambančią angelų giesmę „Garbė Dievui aukštybėse, o žemėje ramybė geros valios žmonėms!“

Šįmet advento vainiką supynė 5 klasės mokiniai integruotoje tikybos ir technologijų pamokoje.  Gimnazijos direktorė Jūratė Adrija Šidlauskienė uždegė pirmąją žvakutę, mokytoja Janina Nastaravičienė skaitė Šventąjį Raštą, o mokiniai, diriguojant muzikos mokytojai Jelenai Ankudovičienei, giedojo kalėdines giesmeles, jas grojo dūdelėmis.

Lietuvių kalbos mokytoja Daiva Stakišaitienė

Advento malda

Kristau, mūsų Atpirkėjau,
pasiskubink iš dangaus!
Pagailėk vargų prispausto
nusidėjėlio žmogaus!

Taip mums liūdna ir negera –
kas pas Dievą mus nuves?
Pasiskubink, Atpirkėjau,
štai mes laukiame Tavęs!