Projektas ,,MSG‘‘ (mokinių savivalda gimnazijoje)

Straipsnio data 2016-11-03

„MSG“

MOKINIŲ SAVIVALDA GIMNAZIJOJE (MSG) – demokratiškai išrinkta mokinių savivaldos institucija, jungianti 5 – IVG klasių mokinių atstovus, sprendžianti svarbiausias mokinių problemas ir įgyvendinanti mokinių idėjas ir koordinuojanti jų veiklas. Mokinių savivaldą gimnazijoje sudaro 8 nariai. Atstovus į MSG deleguoja  5 – IVG klasių mokiniai. Kiekvienais metais MSG  atnaujinama naujais nariais. Į MSG gali būti kviečiami ir kitų klasių atstovai, turintys patariamojo balso teisę.

Mokinių savivaldos narys – pavyzdys kitiems. Todėl jis nuolat stengiasi nepriekaištingai elgtis gimnazijoje ir už jos ribų. Baigęs gimnaziją MSG narys pasitraukia iš tarybos. Jeigu MSG narys neatlieka savo pareigų, gali būti pašalintas iš tarybos jos balsų dauguma.

MSG TIKSLAI

 •  atstovauti daugumos mokinių interesams gimnazijoje;
 •  formuoti vieningą mokinių bendruomenę;
 •  sudaryti sąlygas mokinių saviraiškai ir ugdyti kūrybinius bei organizacinius sugebėjimus;
 •  etiškai,  pagrįstai  reikšti  pageidavimus  gimnazijos  direktoriui,  pavaduotojui, Mokytojų tarybai, Gimnazijos tarybai;
 • teikti   pasiūlymus   sudarant,   keičiant,   papildant   vidaus   tvarkos   taisykles mokiniams;
 •  organizuoti darbo grupių veiklą ir supažindinti gimnazijos bendruomenę su vykdomos veiklos rezultatais.

MSG FUNKCJOS

 • teikia siūlymus dėl ugdymo proceso tobulinimo, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos;
 • tvirtina mokinių savivaldos nuostatus, veiklos planus;
 • svarsto ir teikia siūlymus dėl moksleivių skatinimo ir drausminimo sistemos;
 • gina mokinių interesus, rūpinasi mokinių problemų sprendimu;
 • teikia pasiūlymus ir pageidavimus ugdymo, popamokinės veiklos organizavimo klausimais;
 • padeda organizuoti ir vykdyti popamokinius renginius.

MSG PAREIGOS

 • nuolat aktyviai dalyvauti mokinių tarybos veikloje, sąžiningai vykdyti pareigas;
 • sistemingai informuoti savo klasę apie mokinių taryboje priimamus nutarimus;
 • klasėse iškylančias problemas aptarti mokinių taryboje (klasių bendruomenėms pageidaujant) ir atstovauti klasės interesams;
 • informuoti mokinių tarybą apie klasės pageidavimus ir pasiūlymus;
 • reikalui esant, padėti spręsti mokinių ir mokytojų bendravimo problemas;

MT pirmininkas:

 • veikia visų gimnazijos mokinių vardu;
 • atstovauja gimnaziją santykiuose su kitomis Lietuvos Respublikos mokyklų savivaldomis.
 • tvirtina MT susirinkimo nutarimus.

Mokinių tarybos pirmininkas – Danielius Kulakovski (IVG kl.) Projekto vadovė direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Andrikonienė.