MTP

Straipsnio data 2011-09-01

MTP

Mokyklų tobulinimo programos (MTP) plius projektas

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos 2007-2013 metais vykdomas Mokyklų tobulinimo programos plius projektas: „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“. Mūsų mokykla taip pat dalyvauja šiame projekte.

Priemonė „Pedagoginių psichologinių tarnybų infrastruktūros, švietimo įstaigose dirbančių specialiųjų pedagogų, socialinių pedagogų, psichologų, logopedų darbo aplinkos modernizavimas“ prisidės prie uždavinio – užtikrinti geresnę švietimo ir studijų sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą didinant visų amžiaus grupių asmenų dalyvavimą mokymosi visą gyvenimą sistemoje – įgyvendinimo.

Priemonės tikslas – didinti pagalbos mokiniui veiksmingumą – gerinti švietimo specialistų (pedagogų, specialiųjų pedagogų, logopedų, socialinių pedagogų) ir kitų specialistų darbo aplinką, tobulinti švietimo sistemos funkcionavimą – sukurti saugią mokiniui aplinką, sudaryti sąlygas mokytojams ir dėstytojams nuolat tobulinti kvalifikaciją.

Pagal šią priemonė bus modernizuota mūsų mokyklos specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo, logopedo darbo aplinka (aprūpinta baldais, įranga, mokymo priemonėmis). Šiuo metu pagalbos mokiniui specialistai gavo šešis nešiojamus kompiuterius.

 Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra II etapas.

Vilniaus r. Marijampolio vidurinė mokykla 2011-2012 m.m. dalyvavo LR Švietimo ir mokslo ministerijos „Mokyklų tobulinimo programos Plius“ projekte „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“.

Projekto MTP plius programos bendrasis tikslas – užtikrinti visuomenės poreikius atitinkančią bendrojo ugdymo kokybę diegiant inovacijas ir gerinant ugdymo(-si) sąlygas. MTP plius tikslų siekiama vykdant 42 projektus, kurių bendras biudžetas siekia 602,99 mln. Lt. Programa finansuojama Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo paramos lėšomis, nacionalinėmis projektų lėšomis. Projekto „Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“ įgyvendinimui skirta 78,45 mln. Lt – 404 šalies mokyklų gamtamokslinio ugdymo, meninio ugdymo, technologinio ugdymo dalykų kabinetai bus aprūpinti mokymo priemonėmis ir įranga. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (ŠAC) vykdo septynis programinius MTP plius projektus iš kurių vieno („Technologijų, menų ir gamtos mokslų infrastruktūra“.) 2 etape dalyvavo ir mūsų mokykla. Mums buvo skirta 38451,38 Lt. Projekto uždavinys – atnaujinti mokyklos materialinę bazę gamtos mokslų, menų ir technologijų mokymo įranga, modernizuoti mokytojų ir mokinių darbo vietas, sudarant sąlygas tobulinti ugdymo turinį ir gerinti švietimo kokybę.,